Search form

Luk 5:17

Yesus kinim mak kun dabimsa kidel dausa sung uta ko.

17Am mak dána kinim wanang kukuyamsa uyo Fedasi kinim so sawa kukumin kinim so iyo Galili bakan abiw kalo tade bada, Yuddia bakan kalo tade bada, Yedusalem abiw kalo tade bada au bom dek amki bom tein bidiwo, Got ami kitid uyo madák kiwa dau buduyo asanin wanang kinim bo im kidel imuda yak yak bidiwo,