Search form

Luk 6:37

Wanang kinim madik imi kukuw taktakin sung uta ko.

37Kaba kinim ami kukuw uyo taktakin kudálawo, Got akal kam kukuw uyo taktakamoma banim keidak kala. Kaba kafadow gán abumin uyo kudálawo, alo Got akal kam gán abumin kamadálak kala. Kaba wanang kinim im ban keimin uyo lukuwá kudáyamokabaw, Got akal kam ban keimin uyo lukuwá kudákamokaba.