Search form

Luk 6:48

48kaba yak kinim aket tetin kinim ami am ginaba taw. Kale aka am kun tem fukoda un bi dák una tum dim damo nadale tum gebim ta sada si buduna kala. Kale nadale am gineda weiw wok fukanuba, kata am dakel kudongin banim dakoba. Be watawo kaleyo bá, aka kei kei dau ginebanone,