Search form

Luk 6:9

9Yesus ayo weng bakoyam, “naka kim dákadálon kala. Yaknámin Finuyámin am kal kanamin uta sawa abem uyo lukelin, kukuw kidel fakudin uta bade kukuw mafak fakuyámin uta? Bade kinim sinik dawtaduyámin uta kene, bade kinim sinik bo wasiko kale bid balám abiw unemin uta kene?” Yakei nadale