Search form

Luk 7:34

34Kata alo Got ami Kinim tase akal imin wan bom wain wok wan bom kei badane, kiba bakodaw, ‘mew be atamin, aka imin abumin kinim, wain wok seng abumin kinim, gawman takis kuámin kinim so ban keimin kinim so im afadow be.’ Akanbiw.