Search form

Luk 8:16

Got ami kasák gu wánabu misunokabu sung uta ko.

16Kan kinim teinu mánu mak yakom yako nadawe kuwo mul takung ket tem kuwámin bá, ade yako kuwo abin akfak tem kutimin bá, sák mada bude yako kudew tam bán dim kutidawo, kan ata tadon kaleba ayo tad somane yakom yakoba ka, kale atamámin make.