Search form

Luk 9:20

20aka dákadáyam, “á kilimi uyo naka kan atano nakbiwe?” Yaka nade Bita weng kyang bakodaw, “kabade Got Walusa Kinim kawta buta!” Kalane,