Search form

Luk 9:26

26Kan kinim ata nam win so nam weng so uyo bakamomano, kale fatom fatomba namti, Got ami Kinim lamlam soim tadokaba, kabadák akal ami win uyo alam kin dim, alam Alaw Got kin dim, Ensel abem abem kin dim, kadákal nakal am win uyo bakodawomino kale fatom fatomokabi ko.