Search form

Mák 15:31

31alo weng alataw be ki bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so sawa kukumin kinim so gebom gebom so iyo atafi bom nadiwade bakodawa bakodawa bom nadiwade bakodiw, “aka yak madik ita kail bá takeikuyamába, kata alami uta asiki kail bá takeikudoma banim.” Kal bom nadiwe alo bako,