Search form

Mák 2:7

7“watawo kaleyo kinim aka kanodin weng bakabana? Aka Got atafiba be! Sák kinim mak ban keimin uyo lukuwá kudáyamoma bá, kata Got ata kuw,” mak kal bom fukaniwe,