Search form

Mák 4:12

12‘ika ken kin bude bá ata bidiw, kata kidela atamodiw banim ade kidimin bude kidiloliw, kata kal keidoliw banim kala. Kale be ilita dumade Got atamokabiw, beta Got ta bom ban keimin lukuwá kudáyamokaba ka.’” Yakei nadane