Search form

Mák 8:38

38Kan kinim ata nam win so nam weng so uyo sakadinin ade ban keimin kinim mit im kin dim bakodomino, kale nadale fatom fatomba namti, Got ami kinim lamlam soim tadokaba kabadák akal kinim ami win uyo alam kin dim alam Alaw Got kin dim, Ensel abem abem kin dim kadákal nakal ami win uyo bakodawomino, kale fatom fatomokabi ko.” Kalesa.