Search form

Matiyu 11:19

19Kata alo Got ami Kinim tase akal imin wan bom wain wok wan bom kei badane, kiba bakodaw, ‘mew be atamin, aka imin abumin kinim, wok wain seng abumin kinim, aka alaso gawman takis kuámin kinim so ban keimin kinim so im afadow be.’ Akanbiw. Kata Got ami kal keimin uyo kidel. Kale kan kinim ata alam kal keimin weng uyo kidilokaba ata alam kal kei afan kalokaba ko.”