Search form

Matiyu 11:24

24Kata Got ami afung am dánámin dánokabu uyo kim kál funin be dukum kudulokabiw, kata Soddom kayak ika kál funin katiw so kudulokabiw ko.”