Search form

Matiyu 12:36

36Kata naka dam bakoyamon kala. Bi am afung am dánokabu kabadákal kinim wanang iyo ilim aket kidela fukan dádongin banim, sák weng bakamusiw kaí, ika Got weng mit dákafi bakodaw, beta kale naduwo bakamusuwo, akokabiw.