Search form

Matiyu 12:39

39Aka weng atung fakadu bakoyam, “wanang kinim mafak, Got banim so kinim mit ika bako nadiw ‘mudi dákamin kukuw ki utamo kal keidumo,’ kal bom dákadámaliw. Kata naka mudi dákamin kukuw mak kidel kuyamokabi bá, kata naka yanol Yona lum senin kinim ami mudi dádawsu taw uta kukuyamokabi.