Search form

Matiyu 12:42

42Kale afetin am dánokabu kabadák wok idamo kin mobu wanang uka talá tabe nadule uta tabokabu namti, kamano teiniw wanang kinim iyo bakoyam kiba ban keimin kinimo, yakokabu uyo watawo kaleyo bá, uka sikam bakan kuw tad bi tad kamokim Solomon guton sawa kidel kidilono kale tasu. Kata kamano kinim mak kadák tod be aka Solomon ami kal keimin uyo akadawsa, kata kiba am weng kidilawongin banim kayo ko.