Search form

Matiyu 13:30

30kaleyo kano kudáliwo alew alew tabiwo bi yakanámin dim kal ulum imin fakanin atan taduyo, naka god kámin gulámin kinim bakoyamino, kamakikiw yak badasal asik fakodiw tad tad kei ku nadiwe aing ginam si ku nadiwe as abud kidá nadiwe beta yanol yak wit wanin atane fakodiw tad wanin faktimin bán nalam am kutidokabiw kala.’” Kalesa.