Search form

Matiyu 16:19

19Naka Got kasák gu tem biyámin yal dákadámin kí bidi faku kuyamokabi. Kale kiba yaknámin uta bakan kadák yal leidokabiw, Got akal katam kano yal leidokaba ade yaknámin uta bakan kadák kiba yal bisu kudokabiw Got akal kano katam yal bisudokaba.”