Search form

Matiyu 16:26

26Kinim mak aka mew bakan dim ufek ufek bo adikum kudulokaba, kata aka yak sun as kainin abiw unokaba. Be kene bade bá? Bábiyo, aka yaknámin ufek ufek uta kudu mo nadano asiki maek sun biyámin uyo kudulokaba?