Search form

Matiyu 17:20

20aka weng atung fakadu bakoyam, “watawo kaleyo bá, kim aket Got afan kalin uyo katiw, kayo naka atin afan dam weng bakayamon, kimi aket Got afan kalin uyo mew mada yet luw kalbiw alataw nam, bude kiba amgu bela bakomam, kadák bo kudá yak kaek unalo! Wakiw, afan kudá yak kaek abomu ade yaknámin mak kiba ken kanodoliw bá uyo ken kanamodiw ka.