Search form

Matiyu 21:32

32Beta kaleyo Yon wok ban bomin kinim aka kamakikiw tad bom nada kukuw kidel kukuyam tase. Kata kiba aket kudawongin banim, kata ban keimin kinim so sakadinin wanang kinim so ita aket kudawsidiw ade kiba be kanama atamsidiw, kata kiba ban keimin uyo ibik dumam nadiwe aka afan kanaba be akongin banim dakosiw.”