Search form

Matiyu 23:15

15Kol sawa kukumin kinim so Fedasi so fong awang kiba um tadáliw ka. Kiba kinim kanoyamuw nulum kukuw abodino, kale fen wok fako amgu fako ká bom nadiwe kinim atamuw ka, kale kanodawiw kim mafak keimin bo akayam ata atin mafak keiyaba.