Search form

Matiyu 5:15

15Kale kan kinim teinu mánu mak yakom yako nadawe kuwo mul takung ket tem kuwámin bá ade yako kuwo abin akfak tem kutimin bá, sák mada bude yako kudew tam bán dim kutidawo adikum wanang kinim am kaw tam tein bidiw iyo yako eidyamámin.