Search form

Matiyu 5:38

Gu kida kidain umi weng sung uta ko.

38“Kiba suwayo Sawa kidisiw uyo bako nadule, ‘kinim mak kin gukadák teikama namti, kabal alo am kin so gukadák teidawal, alo kail mak bil binokama namti, kabal alo am kail so bil binodawámin kala.’ Kalesu.