Search form

Matiyu 6:16

Wanin fale bom Got ki suksukin umi weng mit uta ko.

16“Kaba wanin fale Got ki suksuklawano kalbaw kaí, kaba imin tew keiyámin kibi wakaku nadaw dakak tei mew fong awangal imi wanin faleluw kaí, kalin taw keimin bá. Kale imi kanamábiw, be watawo kaleyo bá, im aket kana buduwo, wanang kinim iyo itamomo, ika kanabiw bidi kinim kidel kaí, yakino, kale nadiwo be kanamábiw ko. Kata naka atin afan bakokamon, imi yán kisol ude kinim mew tein bidiw ika im kukuw kanabiw bidi ika kinim kidel yakanaliw uta imi yán adikum ude buta kudabiw ka.