Search form

Matiyu 6:7

7Ade Got suksuklawono kalaw namti, weng mit banim weng so kueku bakanin bá ade kaba mew ban keimin kinim imi kano im ibakanin got suksukla bom weng kimisung baka buduwo kidiyamokabiw kaí, kalanaliw taw keimin bá.