Search form

Matiyu 9:14

Imin falámin umi dákadámsiw umi sung uta ko.

14Kale beta Yon wok ban boyámin kinim ami weng kidimin kinim iyo tad Yesus dákadá nadiwe bakodiw, “watawo kaleyo nuso Fedasi so nuta wanin falamámaluw ade kam weng kidimin kinim ita ken wanan áliwe?” Akiwe,