Search form

Udom 10:4

4Kale Kadais ta bom sawa abem aboyámin adik wakadá banimu kudáse. Kayo kan ata aket kudawa kaí, aka ken Got kin dim ken keidokaba ka.