Search form

Udom 10:6

6Kata Got godin weng bako nadu, “wanang kinim ilim afan kalin uta ta bom Got kin dim ken keidokabiwo,” kalesu uyo bulami sung uta bako, “Kaba kalami uyo bako, ‘kan ata tam abid tikin unokaba.’ kalin bá.” Kalesu. Kale bemi mit ayo ki, kan ata tam abid tikin uyo unom Yesus dabudulokaba ade dew madák bakan tadokaba? Ade God ami godin weng uyo bako,