Search form

Udom 2:1

Kiba kibiliwso ban keimin wanang kinim.

1Kam aket fukanin, naka ken kinim madik imi kukuw uyo ken taktak imudomino, kalbaw namti, kaba mafak keibaw. Kale be watawo kaleyo bá, alo kaba kalawso ban keimin kinim ade Got kin dim mafaksaw kala. Kaleyo kaba kinim taktakaw kaí, kaba weng fine bo kudew yak kalami so dibadaw, kayo kaba Got ayo watawo akokabaw.