Search form

Udom 2:13

13Kaleyo sawa abem kidimin kuw keimin be ken kinim wanang kanoyama, Got kin dim ken keidoliw banim. Kata sawa abem kanoyama maek Got kin dim ken keimin, be alam sawa abem kanamalo, kal buki atin adikum kidi abodokabiw beta ka.