Search form

Udom 2:28

28Kinim kál wakelin ban bodano, beta afan atin Yu kayak im kinim dásiw keidoma banim. Be watawo kaleyo bá, be atin afan ban bomin be kál wakelin uta bá,