Search form

Udom 2:29

29kata atin kál wakelin ban tatun be atin kalam aket Got Sinik Abem ta bom baim banima kidel kei kukákaba uta ko. Kale kinim ayo afan belata ta bom kanodawuno atin Yu kayak tatun keibiw ka. Sawa abem uka ken kanodin wok be fakudomu banim, kata Got aka kanodin wok be atam nadane ayo Got aka kinim kanodawa kidelase, be kalfalába, kata kinim madik ika kinim be kalfalawodiw banim.