Search form

Udom 3:21

Got kanoyama yak alam kin dim ken keibuw uta ko.

21Got aka wanang kinim kanoyama yak alam kin dim ken keiyámin ukul leiw kutida bu, kata sawa abem aboyámin uta kanoyamoma bá. Kale aka bulami leiw be kamane kal kuw misun teiyaba. Kale be Sawa abem so Lum senin kinim so ita bemi sung uyo bakoyamsiw.