Search form

Udom 3:4

4Bá be! Kinim ika ibakamodiw, kata Got aka alam afan weng kuw bakayaw kala. Kaleyo Got godin weng uyo Got alam sung bako, “kam weng bakanin uyo afan matam dam keimin kuw ade yaknámin mak kuek dikam dákadálokabiw, kam weng uyo dam so tatun kuw bakamokabaw.” Kalesu.