Search form

Udom 3:7

7Masi kinim mak bako nada, “naka ibakodi namti, bo atin Got win kufádabi.” Be watawo kaleyo bá, num ibakamin ayo Got kuku Got aka tatun weng kuw bakanin kaloma. Kale kinim aket fukanin kukuw, be dákadá watawo kale, Got aka kuek dinam, kaba ban keimin kinimo, nakeisa? Kalbiw kaí,