Search form

Udom 4:11

11Kale am kál wakelin ban bo kuku nadano Got asik alam afan kalin dim, kaba keno, akano yanol am kál wakelin ban uyo bosa. Kale Ebadakkam be adikum afan kalin im alaw, kata aka kál wakelin ban bomin ita kuw imi alaw bá, aka wanang kinim adikum Got dabuduliw, Got bako, “kiba kidelo,” yakba, imi alaw ko.