Search form

Udom 5:12

Addam ata fikalanámin takadusa, kata Yesus ata biyámin takadusa.

12Ban keimin madák bakan tasu, be watawo kaleyo bá, kinim makuw ata kanodano, kayo ban keimin so madák tadune, fikalanámin uyo ban keimin tem kal tasu. Ade wanang kinim adikum iyo fikalanámin kalesu, be watawo kaleyo bá, wanang kinim adikum iyo ban keimin so ki keisidiw kayo ko.