Search form

Udom 5:16

16Addam ami makuw ban keisa uyo taktaka dau, kaba ban keimin kinim, akeisa, kata Got ami min gelemin be akal kukum. Kamakikiw ban keimin seng seng usik matam tade buduno, yanol Got ami min gelemin uyo tasu. Ade min gelemin uta kanoyamu wanang kinim iyo Got kin dim kidelok keibiw.