Search form

Udom 7:3

3Kata uka kimak ayo kaunsin álano dabadá yak kinim kukum dabadulokabu, kata sawa abem uyo bako, uka yak kinim alokso dabadulu be um kimak bá, uka be sakadinlabu. Kata afan kimak ayo fikalano, beta uka kinim dikin keiyámin sawa abem uyo bá kudála gulak keidokabu. Kale uka kimak ayo fikala yanol yak kinim kukum dabadulu namti, beta afan uka kinim be sakadinlabu bá.