Search form

Udom 8:3

3Be sawa abem uta kitid sono masi num ban keimin uyo kail bá takeikuyamomu banim. Watawo kaleyo bá, nulum ban keimin aket uyo umi weng kidimamomu banim ade sawa abem uka wakbak kanodomu banim, kayo Got alam Man ayo wanang kinim ilim biyámin taw kei dabadála madák bakan tase. Kale Got alam Man dabadála madák bakan tase tuw ban keimin wane ilkádaba. Kayo Got aka alam Man biyámin tuw ban keimin uyo kuw mafak dákaba kala.