Search form

Udom 8:34

34Kan ata mak Got ami wanang kinim bakoyam, kiba ban keimin sono yakodiwe? Bá be, kinim banim! Alo kinim banim Yesus Kadais alata num luk fikalese. Kata fikalanin ulufin be wakbak ken keidoma banim kala. Kale nadano alo tá dafose ade aka tam Got teng iwkuko Kamok abin dukum kudu tein bom aka num dakáyamako, kale Got dákadálawába.