Search form

Udom 8:38

38Kale afan nalam kal yaknámin uta mak numi Got aket dauyamsa uyo tako imudomu banim kala. Kaleyo fikalanámin so káfin dim biyámin kukuw so ensel so sinik mafak kitid so kamane teinbuduw umi kukuw so yanol tein unokabuw umi kukuw so kinim imi kitid so