Search form

Genesis 10

Nooan pojista polveutuvat kansat

1Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. 2Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. 3Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma. 4Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään. 5Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.

6Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.7Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.8Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 9Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: »On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta.» 10Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. 11Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin 12ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. 13Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 15Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 16Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset, 18arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin, 19ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka. 20Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

21Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. 22Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. 23Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas. 24Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 25Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan, ja toisen nimi oli Joktan. 26Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä. 30Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka. 31Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

32Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen.

Kirkkoraamattu 1992

© Suomennoksen tekijänoikeudet: Kirkon keskusrahasto, Evangelical Lutheran Church of Finland

More Info | Version Index