Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 1

Fii Ƴentineede Iisaa Almasiihu on

1Ko an yo Tawaafiilu, mi yewtuno ka deftere an aranere fii kala ko Iisaa nangannoo waɗugol e jannugol, 2haa e ɲalaande ƴentineede makko, ɓawto o yamirde *sahaabaaɓe ɓe o suɓinoo ɓen immorde e *Ruuhu Seniiɗo on, 3ɗun ko ɓen ɓe o hollitii himo wuuri ɓawto o wareede, ɓe o waɗani seedeeji ɗuuɗuɗi fii ummutal makko ngal. O feeɲani ɓe e nder balɗe cappanɗe nay, himo haalana ɓe fii *laamu Alla ngun.

4Ɲande goo, ko o wondi e maɓɓe, o yamirno ɓe wota ɓe woɗɗito *Yerusalaam, kono yo ɓe habbo fodaari Baabaajo on, o wi'i ɓe: «Ɗun ko ndin ndi mi wowlani on fii mun. 5Ko fii Yaayaa kaɲun ko ndiyan lootiraynoo, kono onon e nder balɗe nii ko Ruuhu Seniiɗo on lootirteɗon.»

6Nde tawnoo hiɓe mottondiri takko makko, ɓe landii mo, ɓe wi'i: «Joomi, hara ko e on saa'i joɗɗintintaa laamu *Isra'iila ngun?»

7O jaabii ɓe, o wi'i: «Wonaa onon haani andude fewndooji e saa'iiji ɗi Baabaajo on toɗɗori bawgal mun ngal e mun ɗin. 8Kono onon on heɓay bawgal nde Ruuhu Seniiɗo on ari e mon, wonon seedeeɓe an Yerusalaam e diiwal *Yahuuda ngal fow e diiwal *Samariiya ngal fow haa ka kattuɗe leyɗe.»

9Ɓay o gaynii ɓe wowlande ɗun, wa fewndo ko ɓe ndaarata mo, o ƴentinaa, onsay duulere wirni mo e gite maɓɓe.

10Ko ɓe tiggitii ka kammu, fewndo ko o ƴentata, worɓe ɗiɗo ɓorniiɓe daneeji feeɲani ɓe, wi'i ɓe: 11«Ko onon yo ɓe Jaliilu, ko honɗun dariɗon, hiɗon ndaara nguu kammu? Iisaa oo ƴentinaaɗo ka kammu e hakkunde mon artiroyay wano yiiruɗon o ƴentiniraama ka kammu nii.»

12Onsay ɓe yiltitii Yerusalaam ɓe iwi e ngon fello wi'eteengo Fello *Zaytuuni woɗɗitorngo Yerusalaam yeru sagara yaadu happaandu e *ɲalaande fowteteende nden.a 13Ɓay wonii ɓe hewtitii, ɓe naatiroyi ka suudu dow-dowru ndu ɓe woni weerude e mun ndun. Tawi ɓen ko Petruusu, e Yuuhanna e Yaaquuba e Andaraawu, kaɲun e Filiipu e Tooma e Bartolomaawu e Matta e Yaaquuba mo Alfaa e Sim'uunu tawdaaɗo e fedde *Zelotiiɓe ɓen, e Yahuuda mo Yaaquuba. 14Ɓe fow e nder nanondiral maɓɓe, ɓe duumii e toragol Alla, toroda e rewɓe ɓen wondude e Mariyama yumma Iisaa e neene-gootooɓe makko ɓen kanko Iisaa.

Fii no Matiyaasa Suɓoraa

15E ɗen balɗe ɗon, Petruusu immii, o darii hakkunde musiɓɓe ɓen. Tawi ɓen mooɓinooɓe ɗon ko wa ɓe teemedere e noogayo. O wi'i ɓen: 16«Musiɓɓe, bee ko windanoo kon waɗa, ɗun-le ko ko Ruuhu Seniiɗo on longinnoo Daawuuda kon, o *hiitii fii oo wi'eteeɗo Yudaasi ardinooɗo ɓee nangunooɓe Iisaa. 17On no tawdanoo e men, awa kadi himo marnoo geɓal e ɗee golle men.»

18(Yudaasi hendorii ngesa mban njoddi janfa mun kan, ko ɗon fii makko lanniri hippagol, fecco e hakkunde, nder reedu makko ndun fow lancitii. 19Hakkee ko jeyaaɓe Yerusalaam ɓen fow andunoo fii ɗun, ɓe inni mban ngesa e haala maɓɓe ‹Hakel-Dama›, ko woni firo ɗun ko Ngesa Ƴiiƴan.)b

20«E hin-le no windii ka deftere Zabuura:

‹Yo galle on ɗen caabu,

hara hay gooto hoɗataa ɗon.›c

«No windii kadi:

‹Yo goɗɗo lonto mo ka ardagol.›d

21Kanko Petruusu o wi'i kadi: «Ko ɗun waɗi, bee goɗɗo e ɓee wondunooɓe e men fewndo ko jindideten e Iisaa Joomi on, 22gila ko Yaayaa lootunoo mo haa ɲande o ƴentinaa hakkunde men, heɓoo ko wonda e men seeditoo fii ummutal makko ngal.»

23Onsay ɓe ɓanni yimɓe ɗiɗo: goɗɗo on no wi'ee Yuusufu, ɗun ko Barsabaa jammaaɗo Yustuusa, oya on no wi'ee Matiyaasa. 24Onsay ɓe torii, ɓe wi'i: «Yaa an Joomiraaɗo Anduɗo ɓerɗe yimɓe fow, ɓanginan men ko hombo e ɓee ɗiɗo suɓiɗaa 25fii ko lontoo Yudaasi e golle e sahaabankaaku mun, ɓay kanko Yudaasi o sortike, o yahii ka o muuyanaa ɗon.» 26Ɓe waɗi urɓa hakkunde ɓen ɗiɗo, urɓa on hawri e Matiyaasa, on tawtinaa sahaabaaɓe ɓen sappoo e go'o.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index