Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 11

Fii no Petruusu Siforani Gomɗinɓe ɓen Yerusalaam

1Sahaabaaɓe* wonɓe ka diiwal Yahuuda ɓen e ɓe ɓe wondi e laawol gootol ɓen, nani wonde ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen jaɓii daaluyee Alla on. 2Ɓay kanko Petruusu o yahii Yerusalaam, gomɗinɓe sunninaa ɓen ɓanniti mo, feli, ɓe wi'i: 3«A naatii ka ɓe *sunninaaka ɓen, awa kadi a ɲaamidii e maɓɓe!»

4Onsay Petruusu nangi ɓe sifanagol fii ɗun, 5o wi'i: «Fewndo ko mi woni ka saare Jaffaa, hari miɗo toroo Alla, mi feɲɲinanaa goɗɗun. E nder ɗun, mi yi'i huunde nanditaynde e sollewol fontiingol njanol jogaangol e coɓɓi ɗin nay no tippoo tawammi. 6Ɓay mi ndaarii ɗun, mi tenƴinii, mi yi'i ton kulle yaarayɗe koyɗe nay ɗen ka hoore leydi e kulle buruure ɗen e kulle daasotooɗe ɗen e colli wiirooji ɗin. 7Mi nani hawa no wi'ammi: ‹Petruusu, immo waraa, ɲaamaa!› 8Kono mi wi'i: ‹Oo'o Joomiraaɗo! Ko fii haa hande ko tuuni maa ko laaɓaa naataali ka hunduko an!› 9Ka ɗimmun hawa kan fillitii ka kammu, wi'immi: ‹Wota a jogor ko Allaahu on laɓɓini kon wa ko tuuni.› 10Ɗun warri non haa laabi tati, onsay fow ƴentinaa ka kammu.

11«Tun mi yi'i yimɓe tato imminaaɓe e an iwruɓe Seezariiya no ara ka suudu ka men woni ɗon. 12Ruuhu Allaahu on yamirimmi yaadugol e maɓɓe, hara mi sikkitaaki. Ko ɓee musiɓɓe ɗoo njeegoo ɗowtimmi haa men naatoyi ka galle Korneliyuusu. 13On sifanii men ko honno o yiiri malaa'ikaajo on no darii ka suudu makko, e ko o wi'i mo: ‹Immin ko yahana oo wi'eteeɗo Sim'uunu jammaaɗo Petruusu wonɗo on Jaffaa. 14On yeetoto ma konguɗi ɗi daɗirtaa ɗin, an e ɓeynguure maa nden fow.›

15«Ɓay min kadi mi nanganii yewtugol, *Ruuhu Seniiɗo on tippii e wonɓe ɗon ɓen wano o tippornoo non e men ka fuɗɗoode. 16Onsay mi anditi ngol daalol ngol Joomi on wi'unoo wonde: ‹Yaayaa kaɲun ko ndiyan lootiraynoo, kono onon ko Ruuhu Seniiɗo on lootirteɗon.› 17Ɓay Allaahu on yeɗii ɓe kamɓe kadi ko o yeɗunoo en kon, enen ɓee gomɗinɓe Iisaa Almasiihu Joomi on, hari ko mi hombo haa ka mi dartoo Alla?»

18Ɓay gomɗinɓe sunninaa ɓen nanii ɗun, ɓe fanki, ɓe manti Alla, e hoore hiɓe wi'a: «Allaahu on yeɗii ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen tuubuubuyee fii no ɓe heɓira ngurndan!»

Fii no Moftal ngal Sinciraa ka saare Antiyoosi-Sirii

19Saakitinooɓe ɓen sabu ɓittineede ɓawto waregol Astefaana, ɓe yahi haa Fenisii e ka suriire Siipuru e haa Antiyoosi-Sirii. Tawi ɓe alaa ɓanginande hay gooto daaluyee on si wonaa Yahuudiyankeeɓe ɓen. 20Heɓii ton e hakkunde ɓen saakitinooɓe, ɓe Siipuru e ɓe Sirenii, arɓe Antiyoosi-Sirii, yewti ɓee *Gereekiyankeeɓe, feɲɲinani ɓe fii Kibaaru Moƴƴo Iisaa Joomi on. 21Tawi jungo Joomiraaɗo on no e hoore maɓɓe, yimɓe buy gomɗini, jaɓi Joomi on.

22Nde *moftal ngal Yerusalaam humpitinoo ɗun, ɓen kadi immini Barnabaasi ko yaha Antiyoosi-Sirii. 23Ɓay o hewtii, o yi'ii moƴƴere Alla nden, o weltii, o wakkilini ɓe fow catorgol e Joomi on ɓernde tabitunde, 24ko fii hari on ko aaden moƴƴo heewuɗo gomɗinal e Ruuhu Seniiɗo on. Konu yimɓe ɗuuɗungu jokki Joomi on.

25Onsay Barnabaasi yaari Tarsiisu fii yahangol Saawulu. 26Ɓay o tawii mo, o ardi e makko Antiyoosi-Sirii. E nder hitaande fow hiɓe tawdeede e tumbondire moftal ngal, e hoore ɗun hiɓe jannude jamaa yimɓe ɗuuɗuɓe. (Ko Antiyoosi-Sirii ɗon taalibaaɓe ɓen attaa noddeede *Almasiiyaaɓe.)

27E nder ɗen balɗe ɗon, haalooɓe ko Alla longini ɗun iwi Yerusalaam, ari Antiyoosi-Sirii. 28Goɗɗo e ɓen no wi'ee Agabuusi, on immii *hiitii tippude e Ruuhu Allaahu on, o wi'i wonde heege moolanaange waɗay e aduna on fow. (Ɗun waɗi-le e fewndo laamu Kuloodiyuusu.) 29Taalibaaɓe ɓen anniyii wonde mo bee e maɓɓe wallitoto musiɓɓe maɓɓe wonɓe ɓen ka diiwal Yahuuda embere taaqa maɓɓe on. 30Ɓe waɗi ɗun, ɓe watti e juuɗe Barnabaasi e Saawulu yo ɓen naɓu, jonna ardotooɓe moftal ngal ɓen.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index