Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 13

Fii no Ruuhu Seniiɗo on Suɓori Barnabaasi e Saawulu

1Tawi haalooɓe ko Alla longini ɗun e jannooɓe no e nder *moftal wongal ngal Antiyoosi-Sirii, ɓen-le ko Barnabaasi e Sim'uunu jammaaɗo Ɓaleejo, e Lukiyuusi, oo mo Sirenii, e Saawulu e Manayiina, ɗun ko oo ne'idaaɗo e *Heroodu lanɗo diiwal ngal. 2E nder ko ɓe rewaynoo Joomiraaɗo on kon, ɓe hoora, *Ruuhu Seniiɗo on wi'i ɓe: «Waɗanee lan Barnabaasi e Saawulu feere fii golle ɗe mi noddiri ɓe ɗen.» 3Ɓay ɓe gaynii hoorude toroo, ɓe *fawi juuɗe maɓɓe ɗen e hoore Barnabaasi e Saawulu, ɓe nuli ɓe.

Fii no Barnabaasi e Saawulu Yaari ka Suriire Siipuru

4Ɓen ɓe Ruuhu Seniiɗo on immini, ɗun ko Barnabaasi e Saawulu, ɓe yahi Seluusi, ɓe bakii ɗon e laana ndiyan fii yahugol Siipuru. 5Ɓay ɓe hewtii Saalamini, ɓe feɲɲini daaluyee Alla on ka juulirɗe Yahuudiyankeeɓe ɓen. Tawi hiɓe wondi e oo wi'eteeɗo Yuuhanna jammaaɗo Markuusa fii ko wallitoo ɓe.

6Ɓawto ɗun, ɓay ɓe taƴitoyii ndee suriire fow haa ɓe hewtoyii Paafuusa, ɓe tawi ɗon mbileejo goo, tawi on ko Yahuudiyankeejo waɗitiiɗo annabaajo, tawi on no wi'ee Bar-Iisaa. 7Tawi himo wondi e on addaaɗo lamminaa ngal diiwal, ɗun ko oo wi'eteeɗo Sargiisu Puulusa, tawi on lanɗo ko jooma-hakkiljo. On lanɗo noddi Barnabaasi e Saawulu ɓay himo faalanoo nanude daaluyee Alla on. 8Kono oo wi'eteeɗo Elimaasi, ɗun ko mbileejo on, (ko fii ko non innde makko nden firiraa), o dartii ɓe, tawi himo ɗaɓɓude fii no o bonnira gomɗinal lanɗo on. 9Onsay Saawulu, himo wi'ee kadi Puulusa, heewuɗo Ruuhu Seniiɗo on, tenƴini on mbileejo, o wi'i: 10«Ko an yo heewuɗo kala noone ƴoyre e bonki, ɓiɗɗo Ibuliisa, gaɲo kala peewal, a accataa bonnugol laawi feewuɗi Joomiraaɗo on? 11Jooni non heɗo! Joomiraaɗo on fawete jungo, wumaa, wona e saa'i mo a yi'ataa naange ngen.» Ɗon kisan niɓɓitani mo, niwre tiiɗunde yani e makko, o woni e memugol, tawi himo ɗaɓɓa woɓɓe ko ɗowa mo. 12Ɓay on lanɗo yi'ii kon ko waɗi, o ŋalɗi fii jannde Joomi on, o gomɗini.

Fii no Puulusa e Barnabaasi Waajori ka Saare Antiyoosi-Pisidii

13Ɓay kanko Puulusa e wondiɓɓe makko ɓen ɓe iwii Paafuusa, ɓe bakii ɗon e laana ndiyan fii yahugol Pergii, ɗun ko e nder ndii leydi wi'eteendi Pamfilii. Ɓay ɓe hewtii ɗon, Yuuhanna jammaaɗo Markuusa on seedi ɗon e maɓɓe, o yiltitii Yerusalaam. 14Ɓay ɓe iwii Pergii, ɓe jokkitii laawol maɓɓe haa ɓe hewti ka saare Antiyoosi-Pisidii. Ɓe naati ɗon e nder juulirde, ɓe jooɗii, ɗun hawri e *ɲalaande fowteteende, ɗun ko e *aseweere nden. 15Ɓay fii Sariya on e fii annabaaɓe ɓen gaynaama jangeede, yeesooɓe juulirde nden immini woɓɓe e maɓɓe ko wi'a ɓe: «Musiɓɓe, si tawii hiɗon mari konguɗi wakkilinayɗi jamaa on, haray yewtee.»

16Onsay kanko Puulusa o immii, o townani ɓe jungo, o wi'i: «Ko onon yo *Banii-Isra'iila'en e onon ɓee hulooɓe Alla, heɗitee! 17Alla oo jamaa Isra'iilayankeeɓe suɓike baabiraaɓe men ɓen, on Yaɲɲuɗo kadi oo jamaa fewndo ko ɓe woni tuŋarankeeɓe e nder ndii leydi *Misira, o yaltiniri ɓe ton kadi sookewo makko dolnungo ngon. 18O muɲɲanii ɓe kadi wa telen duuɓi cappanɗe nay ka wulaa. 19Onsay ɓay o mulii leƴƴi jeeɗiɗi e nder ndii leydi *Kanaana, o yeɗi baabiraaɓe men ɓen laral leydi ɓen ndin. 20Ɗun fow waɗi e nder duuɓi teemeɗɗe nay e cappanɗe jowi.

«Ɓawto ɗun o addani ɓe hooreeɓe, haa e fewndo annabi Samu'iila. 21Ɓawto ɗun ɓe torii heɓugol lanɗo. Onsay Alla addani ɓe Saawulu ɓiɗɗo Kiisi on, jeyaaɗo e oo bolondaa *Buniyamiinu, ko laamoo ɓe e nder duuɓi cappanɗe nay. 22Ɓay o follii onɗon, o lamminani ɓe Daawuuda, ɗun ko on mo o seeditornoo ɗunɗoo, o daali: ‹Mi taw Daawuuda mo Yassaa'u ko neɗɗo waalaniiɗo lan e ɓernde, timminoowo faaleeji an ɗin fow.›q

23Kanko Puulusa o wi'i kadi: «Ko tippude e fodoore makko nden kanko Alla waɗi si Iisaa jibinaa e nder bolondaa Daawuuda on, fii ko wonana Isra'iila'en dandoowo. 24Ado o arude, hari Yaayaa waajike jamaa Isra'iilayankeeɓe ɓen fow fii *lootagol maande tuubuubuyee. 25Fewndo kanko Yaayaa o timminaynoo golle makko ɗen, o wi'uno: ‹Hinaa min woni on mo sikkuɗon, kono on no ara ɓaawo an ɗoo, on mo mi hewtaa hay firtugol ɓoggi paɗe mun!›

26Kanko Puulusa o wi'i kadi: «Ko onon yo musiɓɓe an, ɓiɓɓe bolondaa Ibraahiima, e hulooɓe Alla wonɓe hakkunde mon, ko haa e men enen ngol daalol kisiyee addaa. 27Ko fii yimɓe Yerusalaam ɓen e lamɓe mun ɓen andaali ko hombo woni Iisaa, awa kadi ɓe faamaali konguɗi annabaaɓe wonaaɗi jangeede ɗin asewe kala, ɓe laatiniri ɗi ɲaawugol mo. 28E hoore ɓe heɓaali hujja happanɗo mo wareede, kono ɓe torii Pilaatu yo o waru mo. 29Ɓe laatiniri nii ko windinoo kon fii makko. Onsay ɓe tippini mo ka *leggal altindiraangal, ɓe wallini mo e nder qaburu. 30Kono Allaahu on immintini mo e hakkunde mayɓe ɓen. 31Ɓen yaadaynooɓe e makko gila Jaliilu haa Yerusalaam, yi'itike mo e nder balɗe buy, ɓen ko seedeeɓe makko jooni yeeso jamaa on.

32-33«Menen, meɗen feɲɲinande on wonde: Alla hunnii ko o fodunoo baabiraaɓe men ɓen kon e fayɓe maɓɓe ɓen, ɗun ko enen. O hunniri ɗun immintingol Iisaa, tippude e ko windii kon ka beytol ɗimmol Zabuura, ka o wi'i ɗon:

‹Ko an woni Ɓiɗɗo an on,

hande a wonii mo an.›r

34«Kon ko Alla immintini Iisaa e hakkunde mayɓe ɓen, hara o luttaali ka ɲolu, ko ɗun o daalunoo, o wi'i:

‹Mi yeɗay on barkiiji laaɓuɗi holniiɗi

ɗi mi fodunoo Daawuuda ɗin.›s

35Kanko Puulusa o wi'i: «E hoore ɗun, no wi'aa nokku goo kadi:

‹Yaa an Alla, a jaɓataa Seniiɗo maa on laatoo ɲolɗo.›t

36Puulusa wi'i fahin: «Kono nde Daawuuda waɗunoo faaleeji Alla ɗin e nder jamaanu makko ngun, o maayuno, o tawtinaa baabiraaɓe makko ɓen, o ɲoli. 37Kono on mo Allaahu on immintini laataaki ɲolɗo.

38«Ko onon non, yo musiɓɓe amen, andee dey ko sabu makko kanko Iisaa feɲɲiniranaɗon yaafuyee junuubaaji ɗin. 39Kala on hooliiɗo mo jogorte feewuɗo e hoore kala ko on waawetanooke jogoreede feewuɗo e nder Sariya Muusaa on. 40Ko ɗun waɗi si men wi'ay on, reenee fii wota ko wi'aa kon ka defte annabaaɓe ɓen hawru e mon, ɗun-le ko ɗunɗoo:

41‹Ndaaree onon ɓee yawitiiɓe,

wonee ŋalɗuɓe, mulon!

Ko fii e fewndo mon,

mi waɗay kuugal ngal on sikkataano

hay si on sifanaama!› »u

42Ɓay Puulusa e Barnabaasi fokkitii yaltude ka juulirde ɗon, ɓe saatinaa e aseweere aroore nden, ɗun ko ɲalaande fowteteende nden, fii yewtugol fii ɗun. 43Ɓay mottondiral ngal lannii, Yahuudiyankeeɓe buy e naatuɓe e diina Yahuudiyanke buy jokki Puulusa e Barnabaasi, ɓe yewtidi e maɓɓe. Onsay Puulusa e Barnabaasi wakkilini ɓe fii tabitugol, haɓɓitoo e moƴƴere Alla nden.

44E aseweere hikkunde ɗon nden, fayda saare nden fow mottondiri fii heɗagol daaluyee Joomiraaɗo on. 45Ɓay Yahuudiyankeeɓe ɓen yi'ii on jamaa, ɓe nawli, ɓe yeddi ko Puulusa yewtaynoo kon, ɓe hoyni mo.

46Onsay Puulusa e Barnabaasi yewtiri pellital, wi'i ɓe: «Hari ko e mon taho daaluyee Allaahu on haananoo yottineede. Kono ɓay on bugitike, awa kadi on waɗaali hoore mon handuɓe e *ngurndan poomayankejan ɗan, men yaaray ka ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen. 47Ko fii, ko nii Joomiraaɗo on yamiriri men, o daali:

‹Mi suɓike on fii yo on wonan leƴƴi ɗin ndaygu,

e naɓugol kisiyee on haa ka kattudi leyɗe.› »w

48Ɓay ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen nanii ɗun, ɓe weltii, ɓe manti daaluyee Joomiraaɗo on, tawnooɓe no muuyanaa ngurndan poomayankejan ɗan ɓen fow gomɗini.

49Tawi daaluyee Joomiraaɗo on no layude e nder leydi ndin fow. 50Kono Yahuudiyankeeɓe ɓen ƴuuni e maɓɓe rewɓe teddinaaɓe rewooɓe Alla, e mokobaaɓe saare nden, ɓen waɗi jokke e hoore Puulusa e Barnabaasi, ɓe raɗii ɓe ka diiwal maɓɓe. 51Ko ɗun waɗi si Puulusa e Barnabaasi honki mbullaari paɗe mun ɗen e Yahuudiyankeeɓe wonɓe ton ɓen, ɓe yaari Ikoniim. 52Fii kala ɗun waɗii, tawi taalibaaɓe wonɓe Antiyoosi-Pisidii ɓen kan no heewi weltaare e Ruuhu Seniiɗo on.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index