Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 17:18

18Faamuɓe goo e nder fedde Epikuriiɓe ɓen e fedde Sitoyikiiɓe ɓen nangi e yewtidugol e makko. Onsay woɓɓe e maɓɓe wi'i: «Ko honɗun oo wowloowo faalaa wowlude?» Tawi woɓɓe e maɓɓe no wi'a: «Himo wa'i wa waajotooɗo fii allaaɓe jananɓe goo.» Tawi ɗun fow ko fii himo waajaade fii Iisaa e kibaaru mun moƴƴo on e fii ummutal ngal.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index