Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 4

Fii no Petruusu e Yuuhanna Addiraa yeeso Mawɓe ɓen

1Wa fewndo ko Petruusu e Yuuhanna yewtata ɗun jamaa on, *yottinooɓe sadaka ɓen e hooreejo aynooɓe *juulirde mawnde nden e *Sadduusiyaaɓe ɓen ari. 2Ko fii hari ɓe haaɓii ko ɓen woni waajaade jamaa on kon e ko ɓen woni ɓanginde kon wonde ko e Iisaa ummutal mayɓe ɓen woni. 3Ɓe fawi ɓe juuɗe. Ɓay hari niɓɓii, ɓe soki ɓe haa bimbi nden ɲande. 4Kono buy e nanunooɓe ɗin konguɗi maɓɓe gomɗini, adadu ɓen yimɓe gomɗinɓe ko wa ɓe guluuje njowo.

5Bimbi nden ɲande yeesooɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen e mawɓe maɓɓe ɓen e jannooɓe fii Sariya ɓen mottondiri Yerusalaam, 6wondude e Hannaana, ɗun ko yottinoowo mawɗo sadaka on, e Qayaafa e Yaayaa e Iskandar, e ɓeya jeyaaɓe e gorol yottinoowo mawɗo sadaka on. 7Ɓe addi Petruusu e Yuuhanna hakkunde maɓɓe, ɓe landii ɓe, ɓe wi'i: «Hara ko mbawdi hondi maa innde honde waɗirɗon ɗun?»

8Onsay Petruusu heewuɗo *Ruuhu Seniiɗo on wi'i ɓe: «Ko onon yo yeesooɓe jamaa e mawɓe, 9ɓay hande meɗen landiteede fii moƴƴere nde men waɗani aaden jukkunnaajo, e noone no o ndikkiniraa, 10awa andee fota, jamaa *Isra'iila on fow kadi anda, ko e innde Iisaa Almasiihu on, oo jeyaaɗo Naasirata, ɗun ko on mo fempunoɗon, Alla immintini mo e hakkunde mayɓe ɓen, ko sabu on oo neɗɗo selliniraa, o darii yeeso mon ɗoo. 11Ko Iisaa on woni: ‹Hayre nde onon mahooɓe ɓen hawkunoɗon nden wontii hittunde ka soɓɓundu.›h 12Ko fii kisiyee heɓortaa goɗɗo goo si wonaa Iisaa Almasiihu on, sabu hay gooto okkaaka innde goo ka ley kammu ɗoo, nde waaweten daɗirde sabu mun si wonaa nde makko nden.»

13Ɓay ɓe yi'ii pellital Petruusu e Yuuhanna ngal, ɗun ŋalɗini ɓe. Ɓe ndaari ɓe tawi ɓee ko ɓe yinkoy koy jangaa, ɓe anditiri ɓe ko ɓe wondaynoo e Iisaa kon. 14Nde tawnoo ɲawndaaɗo on no darii takko maɓɓe, ɓe tawi alaa fus ko ɓe jaaboo. 15Ɓe yamiri yo ɓen yaltine, ɓe accana ɓe mbatirdu ndun. Onsay ɓe diisondiri hakkunde maɓɓe, ɓe wi'i: 16«Ko honɗun waɗeten ɓee? Ko fii no henani kala hoɗuɗo Yerusalaam wonde ɓee waɗii kaawake moƴƴo tiiɗuɗo, en waawataa-le yeddude ɗun. 17Jooni non, fii wota ɗun lollu ɓuri nii e hakkunde jamaa on, haɗen ɓe, sattinanen ɓe wota ɓe wowlan hay gooto nden innde hande kadi.»

18Onsay ɓe nulitani Petruusu e Yuuhanna, ɓe toŋani ɓe few waajagol maa janna e innde Iisaa. 19Kono Petruusu e Yuuhanna jaabii ɓe, wi'i: «Hara no feewi yeeso Alla ka men ɗoftoo on, men acca Alla? 20Ɲaawanee hoore mon ɗunɗon, ko fii men waawataa ronkude wowlude ko men yi'irnoo gite amen ɗen kon e ko men nanirnoo noppi amen ɗin kon.»

21Ɓe ɓeydi ɓe sattinande fii ɗun, kono ɓay ɓe heɓaali feere no ɓe donkinira ɓe, sabu ko jamaa on fow wonnoo mawninde Alla fii kon ko waɗi ɗon, ɓe acciti ɓe. 22Tawi on neɗɗo sellinaaɗo, mo kaawake moƴƴo on waɗaa e hoore mun, ɓurnii duuɓi cappanɗe nay.

Fii no Gomɗinɓe ɓen Torori Alla

23Ɓay Petruusu e Yuuhanna accitaama, ɓe yaari ka ɗimmooɓe maɓɓe ɓen, ɓe fillitanii ɓen kala ko hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓen e mawɓe ɓen wi'i ɓe kon. 24Ɓay ɓen nanii ko ɓe wi'i kon, ɓe hawtiti, ɓe ewnii Alla, ɓe wi'i: «Ko an yo Joomiraaɗo Taguɗo leydi e kammu e baharu e kala ko woni e mun, 25ko an daalirnoo Ruuhu Seniiɗo on, longinɗaa oo jiyaaɗo maa, ɗun ko Daawuuda oo baabiraawo amen ɗunɗoo:

‹Ko fii honɗun leƴƴi ɗin monondiranta,

e ko honɗun jamaaji ɗin joganii ɗii miijooji mehi?

26Lamɓe aduna on no dartodi,

hikkondirɓe e maɓɓe ɓen no wontidi,

dartii Joomiraaɗo on e *Almasiihu makko on.›i

27«Awa yaa an Alla, ka haqiiqa, e nder ndee saare ɗoo, oo wi'eteeɗo *Heroodu e oo wi'eteeɗo Pilaatu Pontii, ɓe wontiduno e ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen, wondude e Isra'iilayankeeɓe ɓen, ɓe dartii oo Kurkantooɗo ma Seniiɗo, ɗun ko Iisaa, on mo suɓiɗaa. 28Ɓe waɗiri ɗun faale maa on e bawgal maa ngal, fii timmingol kodduruyee maa on. 29Jooni non, yaa an Joomiraaɗo, wattan yiili fii ɓee jokkuɓe men, newnanaa kadi jiyaaɓe maa ɓen feɲɲinirgol daaluyeeji maa ɗin pellital timmungal. 30Fontu sookewo maa ngon fii no ɲawndule e maandeeji e kaawakeeji moƴƴi waɗira e innde Kurkantooɗo ma Seniiɗo on, ɗun ko Iisaa.»

31Ɓay ɓe gaynii toraade, nokkuure nde ɓe wonnoo e mun nden dimbii, ɓe fow ɓe heewi Ruuhu Seniiɗo on, ɓe woni e feɲɲinirgol daaluyee Alla on pellital.

Fii Moftal Gomɗinɓe ɓen

32Gomɗinɓe ɓen fow wonti ɓernde wootere e miijo wooto, tawi hay gooto e maɓɓe wi'ataa ko jeyi kon ko halal mun, tawi ko ɓe kafu e fow. 33Tawi *sahaabaaɓe ɓen no seeditora bawgal tiiɗungal fii ummutal Iisaa Joomi on, moƴƴere tiiɗunde kadi woni e hoore maɓɓe ɓe fow. 34Tawi baaso alaa hakkunde maɓɓe, ko fii kala marnooɗo ngesa maa suudu yeeyitayno ɗun, adda coggu ko yeeyi kon, 35watta e juuɗe sahaabaaɓe ɓen. Ɗun senditee, mo kala hendoo ko handi kon.

36Yuusufu kadi, ɗun ko on mo sahaabaaɓe ɓen jammi Barnabaasi (ko woni firo ɗun ko «wakkilinoowo»), on ko *Lewiyankeejo mo Siipuru, 37o yeeyi ngesa himo marnoo, o addi mbuuɗi ɗin, o watti e juuɗe sahaabaaɓe ɓen.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index